Infa Nutzfahrzeuge GmbH
Niemcy, Bawaria, 97337, Dettelbach, Lange Länge 2c
polski
Główna Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU INFAMOBIL.DE

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, dostarczamy informacji co dokładnie dzieje się z danymi osobowymi w serwisie internetowym infamobil.de, jakie prawa przysługują Użytkownikowi oraz jak obowiązujące przepisy chronią Użytkownika i jego dane osobowe.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 pkt. 1 GDPR).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w serwisie internetowym infamobil.de zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: GDPR).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Linemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000476294, NIP: 7343521044, REGON: 122904767, o kapitale zakładowym 5.000 zł, z którym Użytkownik może skontaktować się za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce pytania i propozycje.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W serwisie internetowym infamobil.de zbierane są następujące dane osobowe:

1. DANE KONTA – warunkiem założenia Konta przez Użytkownika jest podanie informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych:

 1. rejestracja z wykorzystaniem konta GOOGLE (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail);
 2. rejestracja z wykorzystaniem konta FACEBOOK (m.in. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail, numer identyfikacyjny FACEBOOK ID );
 3. rejestracja z wykorzystaniem konta LINKEDIN (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail/numer telefonu);
 4. rejestracja z wykorzystaniem adresu e-mail (m.in. adres e-mail).

Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może informacje dodatkowe o Użytkowniku, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane dane, w tym zdjęcia, które mogą być przesyłane przez Użytkownika na jego konto. Konto pozwala Użytkownikom komunikować się ze sobą w celu wyrażenia zainteresowania ofertami.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszystkie informacje opublikowane przez nich na kontach publicznych.

Użytkownik powinien precyzyjnie rozważyć wszelkie ryzyko związane z upublicznianiem informacji, w szczególności adresu zamieszkania lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

W przypadku logowania się przez Użytkownika za pomocą usługi uwierzytelniania strony trzeciej, np. Facebook, Administrator może uzyskać jego dodatkowy profil lub inne dane, do których dostęp jest zapewniony przez taką stronę trzecią.

2. TRANSAKCJE - w ramach funkcjonowania serwisu, Administrator może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, wymagane dla dokonania transakcji pomiędzy kupującym i sprzedającym, tak by umożliwić Użytkownikom wysyłanie wiadomości, komunikowanie się ze sobą i dokonywanie płatności. Wszystkie informacje potrzebne do publikacji ogłoszeń są wymagane przy tworzeniu konta. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej. Użytkownik powinien dokładnie rozważyć wszelkie ryzyko związane z udostępnianiem publicznym pewnych informacji, takich jak adres lub jakiekolwiek inne dane osobowe, dostępne publicznie. Informacje zamieszczane przez Użytkownika w ogłoszeniach i wiadomościach przesyłanych do innych Użytkowników/osób trzecich, nie pochodzą od Administratora i nie są przez niego inicjowane.

3. OBSŁUGA KLIENTA – w razie kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce pytania i propozycje, Administrator może gromadzić (przechowywać, analizować) dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia jego żądania i dostarczenia informacji zwrotnej. Administrator jest nadto uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych na jego bieżącym koncie. Administrator może również pozyskiwać i przechowywać inne dane osobowe dotyczące komunikacji z Użytkownikiem, takie jak wszystkie żądania, prośby Użytkownika skierowane do obsługi klienta lub dostarczone przez Administratora informacje zwrotne.

4. DANE GROMADZONE PRZEZ STRONĘ WWW –Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych umożliwiających korzystanie z serwisu internetowego infamobil.de takich jak: adres IP, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego i jego interfejs, różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT), oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zwalczaniu rażącego naruszenia prawa w tym Regulaminu, zapewniając Użytkownikom możliwość korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu, Administrator uprawniony jest do zweryfikowania danych osobowych Użytkownika określanego jako Użytkownika Podwyższonego Ryzyka w szczególności poprzez żądanie przedłożenia następujących skanów dokumentów:

 1. paszport/dowód osobisty –weryfikacja zgodności danych podanych podczas rejestracji z danymi osobowymi wynikającymi z dokumentu urzędowego;
 2. dowód rejestracyjny – weryfikacja prawa własności.

Nieprzedłożenie wzywanych dokumentów potwierdzających dane osobowe Użytkownika Podwyższonego Ryzyka, uniemożliwi korzystanie z usług Serwisu Autoline.

Do ochrony danych w szczególności zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika podczas udostępniania skanów dokumentów oraz przed możliwością pozyskania przez osoby trzecie, Administrator wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, zapewniające odpowiednie zabezpieczenia serwerów.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Administrator rozumie wagę podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony dzieci korzystających ze Stron i Usług. Dzieci poniżej 13 roku życia lub odpowiadające grupom w minimalnym wieku według danego prawa nie mogą zakładać własnych kont bez zgody rodziców. Rodzice zobowiązani są zaznajomić się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności zanim rozpoczną procedurę tworzenia konta dla swoich dzieci.

Rodzice lub inne odpowiedzialne osoby zgadzają się by Administrator używał i ujawniał informacje o dziecku zgodnie z zasadami tej polityki. Zgoda ta nie dotyczy praktyki zbierania danych przez trzecie strony. Trzecie strony, które mogą zbierać, wykorzystywać lub ujawniać informacje o dziecku są odpowiedzialne za uzyskanie oddzielnej, weryfikowalnej zgody.

W razie powzięcia wiadomości przez Administratora, że zebrano dane osobowe o dziecku poniżej 13 roku życia lub odpowiadającemu grupom wieku minimalnego w danej jurysdykcji, Administrator niezwłocznie podejmie środki zmierzające do usunięcia takich informacji, poza podanymi powyżej okolicznościami.

Jeżeli w dowolnym czasie rodzice będą potrzebować dostępu, sprostowania lub usunięcia danych dotyczących konta ich dziecka, mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce pytania i propozycje.

5. CELPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika dla następujących celów:

 1. Umożliwienie pełnego korzystania z serwisu internetowegoinfamobil.de, świadczenie usług dla Użytkowników, w tym tworzenie i zarządzanie kontami Użytkowników, rozwiązywanie problemów technicznych i dostęp do różnych funkcji;
 2. Dostosowanie ofert w tym ogłoszenia swoich usług lub usług stron trzecich na podstawie aktywności Użytkownika;
 3. Kontrola aktywności Użytkownika, takich jak wyszukiwanie: słów kluczowych, zamieszczanie ogłoszeń i transakcje oraz kontrola ruchu na Stronie internetowej;
 4. Komunikacja z Użytkownikiem, w tym kwestie usług, obsługi klienta lub autoryzowanej komunikacji marketingowej poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacji;
 5. Działania badawcze i analityczne w celu poprawy jakości świadczonych usług;
 6. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 7. Zgodność Usług Autoline z Umową z Użytkownikiem, w tym zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

Administrator może przechowywać informacje, które zbiera i otrzymuje za pośrednictwem Strony internetowej, o ile są niezbędne dla wyżej wymienionych celów biznesowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych w poszczególnych celach są następujące:

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) – § 2 pkt. 1 niniejszego dokumentu;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych ((art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) - § 2 pkt. 3 niniejszego dokumentu, dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, pomiary statystyczne;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR) – m.in. obowiązki rachunkowe i podatkowe;
 4. Przetwarzanie na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. art. 6 ust. 1 lit. a GDPR) – m.in. marketing.

6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów marketingowych i sprawozdawczych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu trwałego usunięcia konta użytkownika lub wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy, a po jej rozwiązaniu nie dłużej niż przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów lub z przepisów prawa(przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, dochodzenia roszczeń).

Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies, są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym Użytkownik je usunie.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administrator może udostępniać dane następującym podmiotom:

 1. Spółki zależne – Administrator może udostępniać zebrane informacje spółkom zależnym znajdującym się w dowolnym kraju trzecim. Podmioty te uprawnione są do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w celach określonych w§ 5 niniejszej Polityki Ochrony Prywatności, a działania podmiotów podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszego dokumentu.        Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników stronom         niezależnym o ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez Użytkowników.
 2. Podmioty trzecie świadczące usługi – Administrator może wykorzystywać dostawców usług stron trzecich w celu zapewnienia pewnych elementów swoich usług. Dostawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników na własne cele. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie następuje wyłącznie na polecenie Administratora w ściśle określonym celu, zgodnie z jego instrukcją;
 3. Podmioty świadczący usługi marketingowe - Administrator może udostępniać pewne informacje anonimowe (dane, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników) dostawcom usług stron trzecich, zaufanym partnerom lub upoważnionym naukowcom, w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług Strony internetowej lub serwisowania lub przyczynić się do badań, mogących przynieść dobre korzyści społeczne.
 4. Organy ścigania/nadzorcze i inne -Administrator zastrzega sobie prawo do wymiany informacji z osobami indywidualnymi i organami publicznymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w następujących celach:
 1. ochrona przed oszustwami i nadużyciami;
 2. dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń prawa lub innych rzekomych naruszeń Umowy z Użytkownikiem.

Kontrolujący może podać dane osobowe użytkowników na żądanie właściwych organów, pod warunkiem że takie wnioski zostaną złożone zgodnie z wymogami prawnymi.

Zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności, Administrator zobowiązuje się nie udostępniać i nie sprzedawać żadnych danych osobowych Użytkownika.

W przypadku, gdy firma Administratora lub jej część zostanie sprzedawana lub zreorganizowana, a Administrator przekaże wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa nowemu właścicielowi, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane nabywcy w celu zapewnienia ciągłości obsługi serwisu internetowego infamobil.de.

W przypadku wyżej opisanego transferu danych osobowych poinformowanie Użytkownika o transferze jego danych osobowych pozostaje w gestii Administratora.

8. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Administrator świadczy usługi na całym świecie.

Z reguły, dane nie powinny być transferowane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym bez zgody indywidualnego Użytkownika, jednakże z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Administratora, Administrator może dzielić się informacjami z innymi podmiotami m.in.  filiami w celach opisanych w tej polityce, w tym, weryfikacji tożsamości i dokonywania płatności.

Transfer danych osobowych do trzeciego państwa lub międzynarodowej organizacji następuje na podstawie decyzji wydanej przez upoważniony organ, na mocy której zostanie potwierdzone, iż trzeci kraj, terytorium lub jeden lub więcej sektorów w takim trzecim kraju lub międzynarodowej organizacji zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Taki transfer nie wymaga żadnej szczególnej autoryzacji.

Transfer danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy dokonuje się na następujących prawnych podstawach transmisji danych:

 1. Modelowe przepisy - Komisja Europejska przyjęła standardowe przepisy traktatowe (znane jako modelowe klauzule) zapewniające gwarancje dla informacji osobistych przekazywanych poza Europę. Kontrolujący używa tych modelowych przepisów gdy transferuje informacje osobiste poza Europę;
 2. Wykonanie umowy - Linemedia Sp. z o.o. pracuje w państwach na całym świecie i wykorzystuje infrastrukturę techniczną poza Europą do świadczenia usług. Transfer danych osobowych Użytkowników do innych jurysdykcji jest konieczny do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania ze Stron i Usług Serwisu infamobil.de.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWCYH

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Użytkownikowi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych ( art. 15 GDPR);
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 GDPR);
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)(art. 17 GDPR);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 GDPR);
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 GDPR);
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21GDPR);
 7. prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa (art. 22 GDPR);
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Właściwość organu nadzorczego wynika z państwa członkowskiego stanowiącego miejsce zwykłego pobytu osoby wnoszącej skargę, jej miejsca pracy lub też miejsca popełnienia domniemanego naruszenia) (art. 77 GDPR)

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie infamobil.de, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik, którego dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług, może skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce pytania i propozycje.

10. CIASTECZKA I IDENTYFIKATORY MOBILNE

W ramach działania strony internetowej, Administrator może gromadzić pewne informacje przy użyciu takich technologii jak ciasteczka, piksele i lokalne przechowywanie (w przeglądarce lub urządzeniu przenośnym).

Ciasteczka - to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje bezpośrednio na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Cookies nie uruchamiają aplikacji i nie mogą przenosić wirusów.

Piksele - to małe obrazy cyfrowe, elementy kodów na stronach internetowych, które pozwalają innemu serwerowi mierzyć oglądalność strony internetowej i są często używane w połączeniu z ciasteczkami. Kod śledzi czy i kiedy (i na jakiej stronie) piksel jest pobierany w celu wskazania, że ​​Użytkownik komunikuje się ze stroną lub częścią Strony internetowej.

Administrator może zezwolić stronom trzecim, takim jak dostawcy usług promocyjnych i / lub analitycznych, na gromadzenie informacji bezpośrednio na stronie internetowej wykorzystując te technologie. Dane, gromadzone, chronione są zgodnie z polityką prywatności takich stron trzecich.

Aby uzyskać informacje o polityce prywatności takich trzecich stron , zobacz poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/policies 

Administrator wykorzystuje swoje informacje, w tym dane osobowe zebrane przy użyciu ciasteczek, do następujących celów:

 1. Używanie Stron internetowych – Administrator  używa informacji zebranych przez ciasteczka by Internauci mogli korzystać z Serwisu Autoline.

Administrator może zgodnie z prawem używać ciasteczek do swoich celów biznesowych.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez Użytkownika.

 1. Analiza informacji dotyczących korzystania z naszych usług -Administrator używa informacji zebranych przez ciasteczka do analizy korzystania z Serwisu infamobil.de i przygotowania raportów o jego używaniu. Administrator śledzi także ruchy Użytkownika w serwisie w celu poprawy jakość świadczonych usług.

Administrator może zgodnie z prawem używać ciasteczek do swoich celów biznesowych.

 1. Reklama ukierunkowana – Administrator wykorzystuje informacje z ciasteczek do oferowania reklamy ukierunkowanej.

Administrator może zgodnie z prawem używać ciasteczek do swoich celów biznesowych.

W razie konieczności, Administrator wystąpi do Użytkownika o wyrażenie zgody do umieszczenia ciasteczek w tym celu, która może zostać wycofać w dowolnym czasie. Ponadto, Użytkownik w każdym czasie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamowych: https://autoline.com.pl/cookieConfiguration/.

 1. Badania rynku – Administrator wykorzystuje informacje zebrane przez ciasteczka do badań marketingowych (takich jak analiza segmentacji lub trendów rynkowych, preferencji i zachowań, badań produktów lub usług, skuteczności marketingu czy reklamy) lub rozwijania produktów (np. analiza charakterystyki segmentu rynku lub grupy klientów czy skuteczności naszej strony w celu ich poprawy).

Administrator może zgodnie z prawem używać ciasteczek do tych celów.

Internauta może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Należy mieć jednak na uwadze,  że jeśli dojdzie do zablokowania albo odrzucenia cookies, niektóre z Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo

11. BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie informacje gromadzone przez Administratora są chronione, w rozsądnych granicach, za pomocą środków technicznych i procedur bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub wykorzystaniu danych. Dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń.

Do ochrony danych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych podczas przesyłu danych oraz przed możliwością pozyskania przez osoby trzecie, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Są one na bieżąco modyfikowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Spółki zależne, partnerzy i dostawcy usług stron trzecich zobowiązują się wykorzystywać otrzymane od Administratora informacje zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa oraz niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

12. ZMIANA POSTANOWIEŃ

Administrator w razie konieczności, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. W takim przypadku§10 ust. 1 i 2 Regulaminu Serwisu infamobil.de stosuje się odpowiednio.

13. DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw dotyczących zakresu Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce pytania i propozycje.

Inspektor danych osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Kinga Nowobilska
ul. Jeziorańskiego 1

33-300 Nowy Sącz

 • mailowo, na adres: iod@linemedia.com
 • telefonicznie: 509 396 848